Metsänomistaja – vaadi laatua puukauppoihin ja metsänhoitotöihin

Suurin osa suomalaisista metsänomistajista asuu kaupungeissa etäällä metsistään tai ovat muuten rajoittuneita tekemään valvontakäyntejä metsässään silloin, kun siellä toteutetaan erilaisia hoito- tai hakkuutoimenpiteitä. Metsässä tehtyjen toimenpiteiden on lähtökohtaisesti täytettävä sekä metsälain vaatimukset että metsänhoitosuositusten laatukriteerit sekä mielellään toteutettava laskun maksajan – metsänomistajan – tahto ja strategiset tavoitteet metsävarallisuutensa hoitamisessa. Isot metsätoimijat edellyttävät urakoitsijoiltaan koealamittauksia, joilla pyritään seuraamaan maanmuokkauksen, hoitotoimenpiteiden tai hakkuiden laatua. Valitettavasti nämä maastossa tehdyt laaduntarkkailumittaukset eivät kuitenkaan ”valu” metsänomistajalle asti strategisista, teknisistä tai muista syistä johtuen. Metsänomistaja ei tiedä kuka teki ja miten teki hänen omaisuudelleen? Mitä ja minkälaista taimikkoa tai puustoa jäi loppupelissä kasvamaan? Minkälaisia vaurioita puustolle tai maapohjalle koitui? Samoin metsävaratieto tai metsäsuunnitelma ei päivittynytkään, minkä seurauksena puutteellinen tieto johtaa vääriin kasvulaskelmiin niin metsänomistajan kuin valtiovallan päässä.

Nykykäytännössä osa puunostajista tai metsäpalveluyrittäjistä toimittaa työnsä laatudokumentaation paperilla, mikäli ylipäänsä toimittaa.  Osa pystyy päivittämään esim. puustotiedot omassa digiverkkopalvelussaan, jonka käyttö edellyttää jäsenyyttä tai vastaavaa asiakassuhdetta. Kuitenkaan paljon puhuvat valokuvat tai videopätkät eivät tallennu nykyisiin palveluihin tai ainkaan välity eteenpäin metsänomistajalle. Talon huoltokirjan tapaista historiatietoa tila- tai kuviokohtaisesti ei synny vahvistamaan tulevien sukupolvien tietopohjaa metsästä ja sen ansainta- ja nautintamahdollisuuksista.

Wuudis Solutions Oy on kehittänyt EU-Komission rahoittamissa DataBio- ja Fobia-hankkeissa yhdessä Metsäkeskuksen ja Työtehoseuran sekä itsenäisesti metsäpalvelu- ja koneyrittäjien kanssa Wuudis-palvelua jo 4 vuoden ajan. Wuudis mahdollistaa koko puuntuotannon elinkaaren ajalta – maanmuokkauksesta päätehakkuisiin – metsätöiden ja hakkuiden laaturaportoinnin metsästä kuviokohtaisesti valokuvien, videon ja koneiden kulkutiedon kera (rakenteilla). Mitattu tieto ja havainnot näkyvät palvelussa ajantasaisesti halutulla tavalla eri toimijoille.  Näin metsänomistaja on koko ajan tietoinen, mitä hänen työmailleen kuuluu ja tapahtuu. Metsänomistaja voi myös halutessaan itse toimittaa tai pyytää metsätoimijaa hoitamaan päivittämänsä metsätiedon viranomaiselle Metsaan.fi-palveluun Wuudiksessa.

Laadun tuominen palvelutekijäksi vie koko metsäalaa eteenpäin. Se lisää läpinäkyvyyttä, luottamusta ja todennettavuutta sidosryhmille ja loppuasiakkaille hyvästä metsänhoidosta. Wuudis Solutions on Etämetsänomistajien yhteistyöyritys ja valmiina auttamaan kaikkia metsäarvoketjun toimijoita näissä tavoitteissa.

Jaa llä
Facebook
Jaa llä
Twitter
Jaa llä
LinkedIn
Jaa llä
Pinterest