Privacy Policy

Detta är register- och dataskyddsdeklarationen i enlighet med Wuudis Solutions Oys personuppgiftslag (avsnitt 10 och 24) och EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Förberedd 3 maj 2018. Senast uppdaterad: 26 mars 2020.

1 Justitiesekreterare

Wuudis Solutions Oy

Företags-ID: 1962609-7

Kiillekuja 1, 50130 Mikkeli

support@wuudis.com

2 Ansvarig för registret

Seppo Huurinainen

Kiillekuja 1, 50130 Mikkeli

Tel. +358 4458149 50

seppo.huurinainen@wuudis.com

3 Registrets namn

Wuudis register över användare, kunder, marknadsföring och skog

4 Syfte med behandling av personuppgifter och syftet med registret

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för tillhandahållandet av Wuudis-tjänsten. Personuppgifter lagrade i användarregistret används för följande ändamål:

 1. För identifiering, identifiering och leverans av tjänsten till registrerade användare
 2. För att hantera kund- och användarrelationer, informera och marknadsföra
 3. För utveckling av tjänster

Bearbetningsuppgifter kan läggas ut till externa tjänsteleverantörer inom ramen för dataskyddslagstiftningen.

5 Informationsinnehållet i registret

Informationsinnehållet i registret består av information som följande, som kan lagras om den registrerade:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • telefonnummer
  • Personligt ID (om funktionen kräver stark autentisering)
  • Kontaktinformation, till exempel postadress
  • skogs detaljer
  • Information relaterad till företagets ERP (byggplatser, lager etc.)
  • Fakturerings- och beställningsinformation
  • Företag eller annan samhällsinformation
  • Få åtkomst till information och användarlösenord
  • Logga in information om användningen av tjänsten
  • Annan gratis valfri information som tillhandahålls av användaren
  • IP-adressen för nätverksanslutningen

6 Lagring av personuppgifter

Personlig information bevaras från det ögonblick som användaren har registrerat sig som en användare av tjänsten. Personuppgifter kommer att bevaras så länge som är nödvändigt för de syften för vilka personuppgifterna behandlas enligt definitionen i denna registerbeskrivning. Dessutom kan data behöva bevaras längre, till exempel av juridiska skäl eller andra skyldigheter.

7 Regelbundna informationskällor

Vi lagrar bara information om användaren av Wuudis-tjänsten som användaren själv deklarerar vid registreringen och genererar när han använder tjänsten. Tjänstens användarlogginformation är också självgenererad. Wuudis Solutions Oy kan också lagra kund- och användarinformation redo för kunder från offentliga informationskällor.

8 Regelbundna avslöjanden av data och grupper av mottagare

Personuppgifter lämnas inte regelbundet till tredje part utan uttryckligt tillstånd från användaren. Undantag är situationer där lagstiftningen i ett specifikt fall kräver regelbunden offentliggörande av information. Personuppgifter kan offentliggöras i den utsträckning som kunden avtalat.

9 Dataöverföring utanför EU eller EES

Vi använder externa tjänster som kan lagra innehåll utanför EU. En sådan extern tjänst är till exempel SendGrid-tjänsten som används för att skicka e-post. Vi använder bara de data säkra tjänster från tredje part, och dessa tjänster överförs inte som den information som behövs för produktionen av tjänsten (e-post adress, namn och eventuellt företagets namn).

10 Registreringssäkerhetsprinciper

Skyddet och integriteten för den information som samlas in i registret kommer att säkerställas i flera steg. Informationen i användarregistret lagras i registrarens elektroniska databas. När registerinformation lagras digitalt på servrar adresseras den fysiska och digitala säkerheten för deras hårdvara tillräckligt. Den registeransvarige ska se till att de lagrade uppgifterna, såväl som åtkomsträttigheterna till servrarna och annan information som är kritisk för säkerheten för personuppgifter, behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning den innehåller. När data överförs över ett nätverk skyddas det alltid med TLS-teknik.

11 Automatisk beslutsfattande

Personuppgifter kommer inte att användas för automatiskt beslut som skulle ha rättsliga eller likvärdiga effekter på de registrerade.

12 Inspektionsrätt och rätt att begära rättelse av information

Varje person i registret har rätt att kontrollera den information som finns lagrad i registret och begära korrigering av felaktig information eller fullbordande av ofullständig information. Om en person vill kontrollera de uppgifter som lagras om honom eller henne eller begära en korrigering, måste begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be sökanden att bevisa sin identitet. Controllern svarar på kunden inom den tidsram som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

13 Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter tas bort från registret (”rätt att glömmas”). De registrerade har också andra rättigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning, till exempel begränsningar i behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran måste skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be sökanden att bevisa sin identitet. Controllern svarar på kunden inom den tidsram som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

15 Kontakt

I alla frågor som rör behandling av personuppgifter och i situationer där utövandet av hans eller hennes rättigheter bör den registrerade kontakta den registeransvarige. Den registrerade kan utöva sina rättigheter genom att kontakta registrarens kontaktperson via e-post.

16 Giltighet

Denna integritetsförklaring gäller från och med 3 maj 2018.

SV_AA_LOGO_Wuudis_Solutions_Oy_EN_399305_web